Dr. Bin Wu serves as the Editor-in-Chief of the Journal The Natural Products Journal

Dr. Bin Wu

 

Bin Wu
Zhejiang University
Hangzhou
China